Ziyarat Ashurà (arabo e italiano)

Ziyarat ‘Ashura  –  زيارة عاشُوراء

Visita di ‘Ashura

(Visita all’Imam Husayn (A) nel giorno di Ashura)

assalamualalhusayn

Fare un breve saluto all’Imam Husayn (“assalamu ‘alaika ya Aba ’Abdillah”), maledire con forza gli assassini dell’Imam Husayn, compiere due rak’at (meritorie) come la preghiera del mattino con l’intenzione che questa preghiera sia rivolta a Dio per la Ziyarat Imam Husayn; conclusa la preghiera dire 100 volte “Allah’u Akbar”, dopodiché recitare la Ziyarat di ‘Ashura.

Chi fa tutto questo riceve la ricompensa delle preghiere compiute gli angeli visitatori dell’Imam Husayn e sarà considerato come coloro che furono martirizzati con l’Imam Husayn, e annoverato nel loro gruppo allo stesso grado; gli viene assegnata la ricompensa della visita per ogni profeta e messaggero, e di tutti coloro che hanno visitato l’Imam Husayn da quando è stato martirizzato. Se si riesce a fare tutto questo ogni giorno per tutto l’anno, si avrà la stessa ricompensa ogni giorno. (riferito dall’Imam Al-Baqir)
 

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ، (السَّلامُ عَلَيكَ يا خِيَرَةِ اللهِ وابْنَ خِيَرَتِهِ)

La Pace sia con te, o Aba ‘Abdullah! La Pace sia con te, o figlio del Messaggero di Dio! La Pace sia con te, o eletto di Dio e figlio del Suo eletto!

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيّينَ،

La Pace sia con te, o figlio del Principe dei Credenti e figlio del migliore dei successori (del Profeta)!

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا بْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساءِ الْعالَمينَ،

La Pace sia con te, o figlio di Fatima, la migliore tra le donne dei mondi!

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا ثارَ اللهِ وَابْنَ ثارِهِ وَالْوِتْرَ الْمَوْتُورَ،

La Pace sia con te, o “sangue di Dio” e figlio del “Suo sangue”, il cui sangue non è stato ancora vendicato da Dio.

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِكَ،

La Pace sia con te e sulle anime cadute con te.

عَلَيْكُمْ مِنّي جَميعاً سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِىَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ،

Da parte mia, su di voi, la Pace di Dio fintanto che io resti in vita e si susseguono la notte e il giorno.

يا اَبا عَبْدِاللهِ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ وَجَلَّتْ وَعَظُمَتِ الْمُصيبَةُ بِكَ عَلَيْنا وَعَلى جَميعِ اَهْلِ الاِْسْلامِ،

O Aba ‘Abdillah! In verità la disgrazia è stata enorme e immane, e la tragedia che ti ha colpito è stata grande e immensa, tanto per noi quanto per tutta la gente dell’Islam.

وَجَلَّتْ وَعَظُمَتْ مُصيبَتُكَ في السَّماواتِ عَلى جَميعِ اَهْلِ السَّماواتِ،

Grande e immensa è stata la tua tragedia nei cieli e per tutti i loro abitanti.

فَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً اَسَّسَتْ اَساسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ،

Che Dio maledica (La’na) la gente che pose le basi dell’oppressione e della tirannia su di voi, o Gente della Casa [del Profeta]!

وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً دَفَعَتْكُمْ عَنْ مَقامِكُمْ وَاَزالَتْكُمْ عَنْ مَراتِبِكُمُ الَّتي رَتَّبَكُمُ اللهُ فيها،

Che Dio maledica la gente che vi impedì di assumere il vostro ruolo e che vi ha privato della posizione che Dio stesso vi aveva garantito.

وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً قَتَلَتْكُمْ وَلَعَنَ اللهُ الْمُمَهِّدينَ لَهُمْ بِالَّتمْكينِ مِنْ قِتالِكُمْ،

Che la maledizione di Dio sia sulla gente che vi uccise, e che la maledizione di Dio sia su coloro che li facilitarono, preparando il terreno per la vostra uccisione.

بَرِئْتُ اِلَى اللهِ وَاِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَمِنْ اَشْياعِهِمْ وَاَتْباعِهِمْ وَاَوْلِيائِهِم،

Mi volgo a Dio e mi volgo a voi allontanandomi da costoro e dai loro seguaci, sostenitori e mandanti.

يا اَبا عَبْدِاللهِ اِنّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ،

O Aba ‘Abdillah! In verità sono in pace con chi è in pace con voi e sono in guerra con chi è in guerra con voi fino al Giorno della Resurrezione.

وَلَعَنَ اللهُ آلَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوانَ،

Che la maledizione di Dio sia sulla gente di Ziad e la gente di Marwan.

وَلَعَنَ اللهُ بَني اُمَيَّةَ قاطِبَةً، وَلَعَنَ اللهُ ابْنَ مَرْجانَةَ،

Che la maledizione di Dio sia su tutti gli Omayadi, e che la maledizione di Dio sia sul figlio di Marjânah.

وَلَعَنَ اللهُ عُمَرَ بْنَ سَعْد، وَلَعَنَ اللهُ شِمْراً،

Che la maledizione di Dio sia su ‘Umar il figlio di Sa’ad e che la maledizione di Dio sia su Shimr.

وَلَعَنَ اللهُ اُمَّةً اَسْرَجَتْ وَاَلْجَمَتْ وَتَنَقَّبَتْ لِقِتالِكَ،

E che la maledizione di Dio sia su coloro che hanno sellato i cavalli, li hanno imbrigliati e sono partiti per ucciderti.

بِاَبي اَنْتَ وَاُمّي لَقَدْ عَظُمَ مُصابي بِكَ فَاَسْأَلُ اللهَ الَّذي اَكْرَمَ مَقامَكَ وَاَكْرَمَني بِكَ ،

Possano mio padre e mia madre essere sacrificati per te! In verità la mia afflizione per te è immensa e chiedo a Dio, Colui che ha onorato il vostro rango e attraverso te ha onorato anche me,

اَنْ يَرْزُقَني طَلَبَ ثارِكَ مَعَ اِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ،

di concedermi l’opportunità di vendicare il tuo sangue insieme a un Imam vittorioso della Famiglia di Muhammad, le Benedizioni di Dio siano su di lui e sulla sua Famiglia.

اَللّهُمَّ اجْعَلْني عِنْدَكَ وَجيهاً بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ في الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ،

Dio mio! Rendimi onorato presso Te attraverso Husayn, su di lui la pace, in questa vita e nell’altra.

يا اَبا عَبْدِاللهِ اِنّي اَتَقَرَّبُ اِلى اللهِ وَ اِلى رَسُولِهِ وَاِلى اَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَاِلى فاطِمَةَ وَاِلَى الْحَسَنِ وَاِلَيْكَ بِمُوالاتِكَ،

O Aba ‘Abdillah! In verità cerco la vicinanza a Dio, al Suo Messaggero, al Principe dei Credenti, a Fatima, a Hasan e a te, attraverso l’amore nei tuoi confronti,

وَبِالْبَراءَةِ (مِمَّنْ قاتَلَكَ وَنَصَبَ لَكَ الْحَرْبَ وَبِالْبَراءَةِ مِمَّنْ اَسَسَّ اَساسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ،

e distaccandomi da coloro che ti combatterono e guerreggiarono contro di te e da chi pose le fondamenta dell’oppressione e della tirannia contro di voi.

وَاَبْرَأُ اِلَى اللهِ وَاِلى رَسُولِهِ) مِمَّنْ اَسَسَّ اَساسَ ذلِكَ وَبَنى عَلَيْهِ بُنْيانَهُ وَجَرى في ظُلْمِهِ وَجَوْرِهِ عَلَيْكُمْ وَعلى اَشْياعِكُمْ،

Mi volgo a Dio e al Suo Messaggero allontanandomi da coloro che gettarono le basi, edificarono la sua struttura e persistettero nell’oppressione e tirannia contro di voi e i vostri seguaci.

بَرِئْتُ اِلَى اللهِ وَاِلَيْكُمْ مِنْهُمْ وَاَتَقَرَّبُ اِلَى اللهِ ثُمَّ اِلَيْكُمْ بِمُوالاتِكُمْ وَمُوالاةِ وَلِيِّكُمْ،

Mi volgo a Dio e a voi, allontanandomi da loro, e cercando la prossimità a Dio e poi a voi mediante l’amicizia vostra e dei vostri amici,

وَبِالْبَراءَةِ مِنْ اَعْدائِكُمْ وَالنّاصِبينَ لَكُمُ الْحَرْبَ وَبِالْبَراءَةِ مِنْ اَشْياعِهِمْ وَاَتْباعِهِمْ،

allontanandomi dai vostri nemici e da coloro che fecero guerra a voi, e allontanandomi dai loro seguaci e sostenitori.

اِنّي سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَكُمْ وَوَلِىٌّ لِمَنْ والاكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عاداكُمْ،

In verità sono in pace con chi è in pace con voi e sono in guerra con chi è in guerra con voi; sono amico dei vostri amici e nemico dei vostri nemici.

فَاَسْأَلُ اللهَ الَّذي أكْرَمَني بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ اَوْلِيائِكُمْ وَرَزَقَنِى الْبَراءَةَ مِنْ اَعْدائِكُمْ اَنْ يَجْعَلَني مَعَكُمْ في الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ،

Chiedo quindi a Dio – Colui che mi onorò con la vostra conoscenza e quella dei vostri sostenitori, e mi ha benedetto allontanandomi dai vostri nemici – di unirmi a voi in questo mondo e nell’altro,

وَاَنْ يُثَبِّتَ لي عِنْدَكُمْ قَدَمَ صِدْقٍ في الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ،

E di rendermi saldo sul vostro sentiero in questo mondo e nell’altro.

وَاَسْأَلُهُ اَنْ يُبَلِّغَنِى الْمَقامَ الَْمحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ اللهِ،

E chiedo a Lui di farmi raggiungere la posizione lodata che avete davanti a Dio,

وَاَنْ يَرْزُقَني طَلَبَ ثاري مَعَ اِمام هُدىً ظاهِر ناطِق بِالْحَقِّ مِنْكُمْ،

E che mi conceda l’onore di poter vendicare il vostro sangue, insieme a un Imam, tra voi, che sia la retta guida, manifesto e parla con verità.

وَاَسْألُ اللهَ بِحَقِّكُمْ وَبِالشَّأنِ الَّذي لَكُمْ عِنْدَهُ اَنْ يُعْطِيَني بِمُصابي بِكُمْ اَفْضَلَ ما يُعْطي مُصاباً بِمُصيبَتِهِ،

E chiedo a Dio, per il vostro diritto e il valore che avete presso di Lui, che mi dia, per il dolore che provo per voi, quanto di migliore concede a chi è addolorato dal suo dolore.

مُصيبَةً ما اَعْظَمَها وَاَعْظَمَ رَزِيَّتَها في الاِْسْلامِ وَفي جَميعِ السَّماواتِ وَالاْرْضِ،

Un’afflizione realmente immensa, un’immensa disgrazia per l’Islam e in tutti i cieli e la terra.

اَللّـهُمَّ اجْعَلْني في مَقامي هذا مِمَّنْ تَنالُهُ مِنْكَ صَلَواتٌ وَرَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ،

O Dio, in questo luogo e momento annoverami tra coloro su cui riversi le Tue Benedizioni, la Tua Misericordia e il Tuo perdono.

اَللّـهُمَّ اجْعَلْ مَحْياىَ مَحْيا مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمَماتي مَماتَ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد،

Dio mio, donami una vita come quella di Muhammad e della Famiglia di Muhammad e una morte come quella di Muhammad e della Famiglia di Muhammad!

اَللّـهُمَّ اِنَّ هذا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ وَابْنُ آكِلَةِ الاَْكبادِ

Dio mio! In verità questo è un giorno di festa per gli Umayadi ed il figlio della mangiatrice di fegato (riferimento a Muhawiyah, figlio di Hind, che dopo la battaglia di Uhud estrasse il fegato di Hamza, lo zio del Profeta, e provò a masticarlo, N.d.T.),

اللَّعينُ ابْنُ اللَّعينِ عَلى لِسانِكَ وَلِسانِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

il maledetto figlio del maledetto dalla Tua lingua e da quella del Tuo Profeta, che Dio benedica lui e la sua Famiglia,

في كُلِّ مَوْطِنٍ وَمَوْقِفٍ وَقَفَ فيهِ نَبِيُّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ،

in qualsiasi luogo e in qualsiasi situazione in cui il Tuo Messaggero si sia trovato, che Dio benedica lui e la sua Famiglia.

اَللّـهُمَّ الْعَنْ اَبا سُفْيانَ وَمُعاوِيَةَ وَيَزيدَ ابْنَ مُعاوِيَةَ عَلَيْهِمْ مِنْكَ اللَّعْنَةُ اَبَدَ الاْبِدينَ،

Dio mio! Maledici Abu Sufian, Mu‘awiyah e Yazid il figlio di Mu‘awiyah; maledizione eterna da parte Tua sia su di essi.

وَهذا يَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِيادٍ وَآلُ مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَيْنَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ،

Questo è il giorno nel quale la gente di Ziad e la gente di Marwan si rallegrarono per aver ucciso Husayn, le benedizioni di Dio siano su di lui.

اَللّـهُمَّ فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَ مِنْكَ وَالْعَذابَ (الاَْليمَ)

Dio mio! Moltiplica su di essi la Tua maledizione ed il doloroso castigo.

اَللّـهُمَّ اِنّي اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ في هذَا الْيَوْمِ وَفي مَوْقِفي هذا وَاَيّامِ حَياتي بِالْبَراءَةِ مِنْهُمْ وَاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَبِالْمُوالاةِ لِنَبِيِّكَ وَآلِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ اَلسَّلامُ

Dio mio! Mi avvicino a Te in questo giorno ed in questa mia posizione, e durante i giorni della mia vita, allontanandomi da essi e maledicendoli, e attraverso l’amore verso il Tuo Profeta e la Famiglia del Tuo Profeta, che la pace sia su di lui e su di essi.

Poi dire 100 volte:

اَللّـهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآخِرَ تابِع لَهُ عَلى ذلِكَ،

Dio mio! Maledici il primo oppressore che usurpò il diritto di Muhammad e della Famiglia di Muhammad, e l’ultimo che lo ha seguito in esso.

اَللّـهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتي جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ (عليه السلام) وَشايَعَتْ وَبايَعَتْ وَتابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ، اَللّـهُمَّ الْعَنْهُمْ جَميعاً،

Dio mio! Maledici il gruppo che combatté contro Husayn (pace su di Lui) e che accompagnò, prestò fedeltà e persistette nel suo assassinio. Dio mio, maledicili tutti.

Ripeti poi 100 volte:

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِاللهِ وَعَلَى الاَْرْواحِ الَّتي حَلَّتْ بِفِنائِكَ عَلَيْكَ مِنّي سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِيَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّي لِزِيارَتِكُمْ،

La Pace sia con te, o Aba ‘Abdillah, e sulle anime cadute con te. Da parte mia, con te sia la Pace di Dio, fintanto che resto in vita e si susseguono la notte ed il giorno. E Dio non voglia che questa sia l’ultima volta che vi rendo visita.

اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَعَلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَعَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَعَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ،

La Pace sia su Husayn, su ‘Ali figlio di Husayn, sui figli di Husayn, e sui compagni di Husayn.

* * *

Poi recitare:

اَللّـهُمَّ خُصَّ اَنْتَ اَوَّلَ ظالِم بِاللَّعْنِ مِنّي وَابْدَأْ بِهِ اَوَّلاً ثُمَّ (الْعَنِ) الثّانيَ وَالثّالِثَ وَالرّابِعَ اَللّـهُمَّ الْعَنْ يَزيدَ خامِساً

Dio mio! Maledici particolarmente da parte mia il primo tiranno. Inizia con il primo, e poi (maledici) il secondo, il terzo ed il quarto. Dio mio! Maledici Yazid il quinto,

وَالْعَنْ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيادٍ وَابْنَ مَرْجانَةَ وَعُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَشِمْراً وَآلَ اَبي سُفْيانَ وَآلَ زِيادٍ وَآلَ مَرْوانَ اِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ،

E maledici ‘Ubaidullah figlio di Ziad, e il figlio di Marjânah, ‘Umar figlio di Saad, Shimr, la gente di Abu Sufian, la gente di Ziad e la gente di Marwan fino al Giorno della Resurrezione.

* * *

Infine prosternarsi e recitare:

اَللّـهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاكِرينَ لَكَ عَلى مُصابِهِمْ اَلْحَمْدُ للهِ عَلى عَظيمِ رَزِيَّتي،

Dio mio! Tua è la lode, la lode di coloro che Ti ringraziano per la propria afflizione, Tua è la lode per l’immensità della mia disgrazia.

اَللّـهُمَّ ارْزُقْني شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ يَوْمَ الْوُرُودِ وَثَبِّتْ لي قَدَمَ صِدْق عِنْدَكَ مَعَ الْحُسَيْنِ وَاَصْحابِ الْحُسَيْنِ اَلَّذينَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلامُ .

Dio mio! Concedimi l’intercessione di Husayn nel Giorno dell’arrivo [davanti a Dio, il Giorno della Resurrezione]! E rendimi saldo sul Tuo sentiero insieme a Husayn ed ai compagni di Husayn, che hanno donato il loro sangue per Husayn, su di lui sia la Pace.

.

Traduzione a cura di Islamshia.org © E’ autorizzata la riproduzione citando la fonte

Writer : shervin | Comments Off on Ziyarat Ashurà (arabo e italiano) Comments | Category : Ashura e il martirio dell’Imam Husayn(AS) , Atti devozionali

Comments are closed.